Australië

Voor 1990 was er erg weinig contact tussen artsen van de Sovjet-Unie en die van de westerse wereld. Dus er drong ook niets van Buteyko's baanbrekende werk door naar het westen.


In 1989 viel het ijzeren gordijn. Kort daarna vertrok de Buteyko Therapeut Alexander Stalmatski uit Rusland naar Australië. Daar begon hij Buteyko cursussen te geven aan vooral astmapatiënten. 


Veel astmapatiënten werden enthousiast omdat ze merkten dat hun astma wegtrok, en zochten contact met het Australische Astmafonds. Dat reageerde eerst heel sceptisch (zoals je in een aantal video's uit die tijd kan zien).


Klik op de foto, en je gaat naar de bladzijde op www.buteyko-instituut.nl met twee korte documentaires van de Australische TV. Ik heb ze voor je vertaald. 


null


Maar in 1995 ging het Astmafonds toch overstag en heeft het een medisch onderzoek opgezet naar de effectiviteit van de Buteyko Methode bij astma.  Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell waren de twee artsen die het onderzoek leiden. Beide erkende astma-specialisten en werkzaam op de longafdeling van een ziekenhuis.

Onderzoeksopzet

Aan het onderzoek deden 39 patiënten met stabiele astma mee (wat betekent dat hun astma met medicijnen goed onder controle is). Alle patiënten gebruikten een ontstekingsremmer en een paar keer per dag een luchtwegverwijder. 


Bij het begin van het onderzoek werd bij deze astmapatiënten gekeken hoeveel ze ademden. Het (voor mij) bizarre is dat longartsen bij een longfunctietest wel kijken naar hoeveel lucht iemand in 1 seconde uit kan blazen (dus of de luchtwegen openstaan of niet), maar bijna nooit naar hoeveel liter lucht iemand in rust per minuut in- en uitademt.


Toch zijn er normen voor wat een gezonde ademhaling is. Daarbij kijkt men naar het adem-minuutvolume. De norm voor een goede ademhaling ongeveer 6 liter per minuut. Daarbij wordt dan bijvoorbeeld 12 keer per minuut geademd (het tempo),  waarbij elke keer 0,5 liter lucht in en uitgeademd wordt (de diepte). 


Het gemiddelde bij deze groep astmapatiënten lag op ongeveer 14 liter per minuut. Laat dat even tot je doordringen. Dat ligt op ongeveer 2,5 keer de norm voor een gezonde ademhaling.


Astmapatiënten  ademen te veel!


Daarna werden twee groepen gemaakt (een Buteyko-groep en een controlegroep) en de astmapatiënten werden over deze twee groepen verdeeld. 19 in de Buteyko-groep (dat hadden er 20 moeten zijn, maar één deelnemer kwam nooit opdagen) en 20 in de controlegroep. Elke groep kwam zeven keer bij elkaar voor een les van ongeveer anderhalf uur. 


De Buteyko-groep kreeg les van Tess Graham, een bekende Buteyko therapeute, en leerde de Buteyko oefeningen. De controlegroep leerde ontspanningsoefeningen en fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen.

Resultaten

De 39 astmapatiënten kwamen naar drie maanden  terug naar het ziekenhuis voor een medische controle. Het bleek dat:


  • bij de Buteyko-groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% gedaald was,
  • bij de Buteyko-groep het gebruik van ontstekingsremmers met gemiddeld 49% gedaald was,
  • het medicijngebruik bij de controlegroep niet significant veranderd was,
  • de ademhaling bij de Buteyko-groep sterk verminderd was. Van gemiddeld 14,0 liter/min naar 9,6 liter/min. 

Een duidelijke aanwijzing dat het behaalde resultaat (minder astma-aanvallen, en dus minder medicijngebruik) het gevolg is van een rustiger ademhaling.


Eén en ander wordt samengevat in de volgende tabel.


Buteyko Onderzoek Australië 1998

Duidelijke cijfers.  


Ik zeg wel eens dat wanneer er vandaag een 'astmapil' op de markt zou komen die dergelijke resultaten zou laten zien, hij morgen aan alle astmapatiënten zou worden voorgeschreven. En toch heb je waarschijnlijk nog nooit de suggestie van je huis- of longarts gekregen Buteyko te gaan leren.

Publicatie

Het onderzoek is in 1998 onder de titel "Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomised controlled trial" gepubliceerd in het Medical Journal of Australia.


Klik op het plaatje en je kan het hele artikel (in het Engels) lezen.


null


Meer medisch onderzoek

Er is meer medisch onderzoek naar de Buteyko Methode en astma.